อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บรรยากาศการศึกษาดูงาน

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

บรรยากาศการศึกษาดูงาน