ผู้บริหาร พนักงานบริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสรงน้ำพระ


บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน