งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)