อบรมศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน