บริษัท น้ำปลาพิไชย ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3


บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร

บรรยากาศธรรมะสัญจร